Thunderflash
Prototypes
Data

YRF-84F First

YRF-84F Second